1

پښتو لومړی ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 29.60 MB
0 / 0
pashto, 1398
2

پښتو دویم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 4.22 MB
0 / 0
pashto, 1398
3

پښتو شپږم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 9.72 MB
0 / 0
pashto, 1398
4

پښتو څلورم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 17.58 MB
0 / 0
pashto, 1398
5

پښتو یوولسم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 23.34 MB
0 / 0
pashto, 1398
6

پښتو دریم ټولگی. حسن خط

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 6.74 MB
0 / 0
pashto, 1398
7

پښتو اووم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 30.20 MB
0 / 0
pashto, 1398
8

پښتو پنځم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 13.76 MB
0 / 0
pashto, 1398
9

پښتو دولسم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 22.76 MB
0 / 0
pashto, 1398
10

پښتو لومړی ټولګی. حسن خط

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 13.25 MB
0 / 0
pashto, 1398
11

پښتو اووم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 21.47 MB
0 / 0
pashto, 1398
12

پښتو نهم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 4.95 MB
0 / 0
pashto, 1398
13

پښتو اتم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 25.71 MB
0 / 0
pashto, 1398
14

پښتو لسم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 19.55 MB
0 / 0
pashto, 1398
15

پښتو دویم ټولگی. حسن خط

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 16.37 MB
0 / 0
pashto, 1398
16

پښتو شپږم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1397
Język:
pashto
Plik:
PDF, 5.94 MB
0 / 0
pashto, 1397
17

پښتو اتم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 24.46 MB
0 / 0
pashto, 1398
18

پښتو نهم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 18.20 MB
0 / 0
pashto, 1398
19

پښتو دولسم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 15.26 MB
0 / 0
pashto, 1398
20

پښتو لسم ټولگی (دویمه ژبه)

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 5.24 MB
0 / 0
pashto, 1390
21

پښتو دریم ټولگی

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 23.92 MB
0 / 0
pashto, 1398
22

پښتو څلورم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1397
Język:
pashto
Plik:
PDF, 14.22 MB
0 / 0
pashto, 1397
23

پښتو پنځم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1397
Język:
pashto
Plik:
PDF, 14.95 MB
0 / 0
pashto, 1397
24

پښتو لسم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 19.31 MB
0 / 0
pashto, 1398
25

پښتو لومړی ټولگی

Rok:
1389
Język:
pashto
Plik:
PDF, 3.18 MB
0 / 0
pashto, 1389
26

پښتو یوولسم ټولگی (د دري ژبو لپاره)

Rok:
1398
Język:
pashto
Plik:
PDF, 24.02 MB
0 / 0
pashto, 1398
27

پښتو دریم ټولګی

Rok:
1388
Język:
arabic
Plik:
PDF, 4.11 MB
0 / 5.0
arabic, 1388
28

پښتو دوهم ټولگی

Rok:
1389
Język:
pashto
Plik:
PDF, 2.08 MB
0 / 0
pashto, 1389
29

پښتو څلورم ټولګی

Rok:
1389
Język:
pashto
Plik:
PDF, 1.08 MB
0 / 0
pashto, 1389
30

پښتو یوولسم ټولگی (دویمه ژبه)

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 4.95 MB
0 / 0
pashto, 1390
31

پښتو اتم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 4.53 MB
0 / 0
pashto, 1390
32

پښتو لومړی ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 5.17 MB
0 / 0
pashto, 1388
33

پښتو دوهم ټولګی

Rok:
1388
Język:
unknown
Plik:
PDF, 3.05 MB
0 / 0
unknown, 1388
34

پښتو پنځم ټولګی

Rok:
1988
Język:
persian
Plik:
PDF, 1.04 MB
0 / 5.0
persian, 1988
35

پښتو اتم ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 612 KB
0 / 0
pashto, 1388
36

پښتو نهم ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 609 KB
0 / 0
pashto, 1388
37

پښتو لسم ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 1.18 MB
0 / 0
pashto, 1388
38

پښتو یوولسم ټولګی

Rok:
1388
Język:
turkmen
Plik:
PDF, 723 KB
0 / 2.0
turkmen, 1388
39

پښتو دولسم ټولګی

Rok:
1388
Język:
turkmen
Plik:
PDF, 717 KB
0 / 0
turkmen, 1388
40

پښتو دولسم ټولگی (دویمه ژبه)

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 5.78 MB
0 / 0
pashto, 1390
41

پښتو شپږم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 954 KB
0 / 0
pashto, 1390
42

پښتو اووم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 3.64 MB
0 / 0
pashto, 1390
43

پښتو نهم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 2.92 MB
0 / 0
pashto, 1390
44

پښتو څلورم ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 1.20 MB
0 / 0
pashto, 1388
45

پښتو شپږم ټولګی

Rok:
1388
Język:
pashto
Plik:
PDF, 1.07 MB
0 / 0
pashto, 1388
46

پښتو دریم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 2.53 MB
0 / 0
pashto, 1390
47

پښتو پنځم ټولگی

Rok:
1390
Język:
pashto
Plik:
PDF, 939 KB
0 / 0
pashto, 1390